Home / Các bác sĩ & nha sĩ

Các bác sĩ & nha sĩ

Các bác sĩ

 


 

Renate Liu
Bác sĩ

Nơi cấp bằng
Zurich – 1989

Lĩnh vực chuyên môn
Liệu pháp vi lượng đồng căn, liệu pháp thần kinh, xét nghiệm lớp khô, kính hiển vi điện tử trường tối, nhiệt bức xạ, các liệu pháp 5 yếu tố, chế độ ăn kiêng, liệu pháp đồng căn, liệu pháp dinh dưỡng phân tử

Ngôn ngữ
Anh, Đức, Pháp, Ý

 


 

Renate Liu
Bác sĩ

Nơi cấp bằng
Zurich – 1989

Lĩnh vực chuyên môn
Liệu pháp vi lượng đồng căn, liệu pháp thần kinh, xét nghiệm lớp khô, kính hiển vi điện tử trường tối, nhiệt bức xạ, các liệu pháp 5 yếu tố, chế độ ăn kiêng, liệu pháp đồng căn, liệu pháp dinh dưỡng phân tử

Ngôn ngữ
Anh, Đức, Pháp, Ý

 


 

Renate Liu
Bác sĩ

Nơi cấp bằng
Zurich – 1989

Lĩnh vực chuyên môn
Liệu pháp vi lượng đồng căn, liệu pháp thần kinh, xét nghiệm lớp khô, kính hiển vi điện tử trường tối, nhiệt bức xạ, các liệu pháp 5 yếu tố, chế độ ăn kiêng, liệu pháp đồng căn, liệu pháp dinh dưỡng phân tử

Ngôn ngữ
Anh, Đức, Pháp, Ý

 


 

Renate Liu
Bác sĩ

Nơi cấp bằng
Zurich – 1989

Lĩnh vực chuyên môn
Liệu pháp vi lượng đồng căn, liệu pháp thần kinh, xét nghiệm lớp khô, kính hiển vi điện tử trường tối, nhiệt bức xạ, các liệu pháp 5 yếu tố, chế độ ăn kiêng, liệu pháp đồng căn, liệu pháp dinh dưỡng phân tử

Ngôn ngữ
Anh, Đức, Pháp, Ý